حروف زبان فرانسه

زبان فرانسه از حروف صدادار متنوعی تشکیل شده است, توازن درستی بین حروف صدادارو بی صدا, حروف تک آهنگی و وزن وجود دارد. در این مقاله, من روی تلفظ صحیح هر صدایی که در مقاله ی قبل بیان شد میپردازم, بنابراین شما میتوانید تمرین داشته و تلفظ خود را ارتقا ببخشید.

چگونه حروف صدادار را در زبان فرانسه تلفظ کنیم

حروف تک حرفی در زبان فرانسه

“a” مثل “a”در   “oh la la   تلفظ می شود.

حرف “a” که تقریبا مثل a در”cat” تلفظ میشود اشکال دیگری نیز دارد مثلا ممکن است در کلمه حرف “a” وجود نداشته باشد ولی تلفظ شود مثل آن‌چه در کلمه ی femme
می‌بینیم

papa(dad)

là (here)

bas (low)

ça (this)

femme (woman)

 

صدای “e”

دونوع صدای “e”داریم

  • “e” بسته که با دهانی تقریبا بسته تلفظ میگردد
  • “e” باز که با دهانی تقریبا باز تلفظ میگردد

 “e” بسته  

piéton (pedestrian)

télé (TV)

manger (to eat)

et (and)

chez (home)

 “e” باز

très (very)

père (father)

vrai (true)

être (to be)

lunettes (glasses)

از آنجایی که در زبان فرانسه همیشه استثنا وجود دارد بعضی مواقع “e” تلفظ نمی‌شود مثلا زمانی که در انتهای کلمه باشد بیایید چند مثال را باهم مرور کنیم.

 “e” بی صدا

île (island)

tante (aunt)

petite (small)

porte (door)

lunettes (glasses)

صدای “i” مثل “chic”

این صدا در کلماتی که حاوی “y”و”i” هستند وجود دارد و شبیه “i” موجود در برخی کلماتی که در زبان انگلیسی وجود دارد مثل “petite” تلفظ می‌شود بااین تفاوت که کوتاه تراز “ee” زبان انگلیسی تلفظ می­شود.

petite (small)

île (island)

souris (mouse)

stylo (pen)

jeudi (Thursday)

صدای “o”   

مثل “e”صدای “o”  نیز دو تلفظ دارد:

  • بسته
  • باز

بسته “o”

pera (opera)

dos (back)

vélo (bike)

météo (weather forecasting)

stylo (pen)

باز “o”

or (gold)

dehors (outside)

porte (door)

botte (boot)

pomme (apple)

 

حرف “u”مثل “déjà vu”

در زبان فرانسه “u” متفاوت از “u” در انگلیسی تلفظ می‌شود و شامل استثناهایی می‌شود مثل آن‌چه درفعل “eu” می‌بینیم. ولی بیایید مثال‌های زیر را برای درک بهتر بشنویم.

tu (you)

salut (hello)

eu (have/had)

aigu / aigüe (sharp)

lunettes (glasses)

 

حروف صدادار چند حرفی در زبان فرانسه

اکنون که در مورد تلفظ حروف صدا دار تک حرفی آگاهی یافتید موقع آن رسیده که گاهی به حروف صدا دار چند حرفی که متشکل از چند حرف است، نگاهی بیاندازیم.

“ou”  مثل “ou” در “en route” تلفظ می شود

این مورد آسان است چراکه شما تلفظ  u” “در زبان انگلیسی  را، قبلا می دانستید.

aujourd’hui (today)

ouvrir (to open)

souris (mouse)
pour (for)

sous (under)

صدای  “eu”  

اگر فقط یک “eu” داشته باشیم کار آسان می‌شود ولی دو نوع وجود دارد “eu”  بسته که با دهانی تقریبا بسته تلفظ می‌شود و مورد دوم، درست حدس زدید “eu” باز که با دهانی تقریبا باز تلفظ می‌شود.

“eu” بسته مثل آنچه در “queue” تلفظ می شود.

bleu (blue)

queue (tail)

vieux (old)

jeudi (Thursday)

peu (few)

 

“eu” باز مثل آنچه در “chef d’oeuvre” می بینیم

chef-d’œuvre (masterpiece)

beurre (butter)

sœur (sister)

bonheur (joy)

peur (fear)

صداهای “au” و “eau”

این صداها دقیقا مثل “o” بسته که قبلا توضیح دادیم می‌ماند

eau (water)

automobile (car)

chapeau (hat)

saut (jump)

faux (false)

صدای“an”  مثل “restaurant”

فقط بدانید که تلفظ “an” می‌تواند مقداری متفاوت باشد مثل “en”, “am”  “em”

tante (aunt)

enfant (child)

dent (tooth)

ensemble (together)

champagne (champagne)

“hein” مثل“in”صدای

ترکیبات زیادی صدای “in” می‌دهد “in”, “im”, “ein”, “ain” همچنین “en”  (هم همان طور که در بالا بیان کردیم صدای “en” می‌ دهد صدای “in”می ‌دهد)

demain (tomorrow)

important (important)

dessin (drawing)

hein (eh/what)

examen (exam)

صدای “on” مثل آنچه در “garçon” تلفظ می شود.  

وقت آن رسیده که برای تلفظ صحیح از بینی خود استفاده کنید!

همچنین “om” مثل “on”  تلفظ می‌شود

garçon (boy)

son (sound)

piéton (pedestrian)  

cochon (pig)

ombre (shadow)

“oui” مثل “ou”

وقتی جلوی حروف صدا دار“ou” باشد شبیه w تلفظ می ‌شود.

oui (yes)

ouïe (hearing)

fouet (whip)

chouette (owl)

ouah (wow)

“ui” مثل آنچه در “huit” تلفظ می‌شود

یک مورد ولی این بار شما صدای “w” ندارید لغت مستقیما با صدای “u” شروع می‌شود بهتر است مثال های زیر راگوش کنید!

huit (eight)

aujourd’hui (today)

pluie (rain)

nuit (night)

juillet (July)

چگونه  صامت ها را تلفظ کنیم

برخی از صامت ها در فرانسه و انگلیسی مثل هم تلفظ می شوند از این رو ما دراین مقاله به آن ها نمی پردازیم:
b, d, f, m, n, v, w, x, y, z

“c” مثل  “café”
اگر جلوی حروفی چون  “a”, “o”, “u”,وجودداشته با شد مثل صدای “k” تلفظ می‌شود.

café (coffee)

car (bus)

cochon (pig)

cuillère (spoon)

couverture (cover)

“c” در “cinéma”

از سوی دیگر، وقتی جلوی  “c” ،“e” و“i” باشد مثل یک “s” تلفظ می شود.

cinéma (cinema)

certain (certain)

ceinture (belt)

cent (hundred)

Example #5: ciel (sky)

“ç” (c cédille)

“c” در Cedilla جایی قرار دارد که “c” به صدای “s” تبدیل می شود، وقتی جلوی (قبل از) حروف “a”, “o”, “u” باشد.

arcon (boy)

ça (this/that)

reçu (receipt)  

façon (way)

soupçon (suspicion)

“g” صدای

این مورد هم مثل “c” است تبدیل شدن صدای “g”  به  “j” به حروف بعد از آن بستگی دارد:

  • صدای “g” وقتی حرف بعدی “a”, “o”, “u” باشد.
  • صدای “j” وقتی حرف بعدی “e”, “i” باشد.

 

grise (grey)

gorge (throat)

guitare (guitar)

aigu / aigüe (sharp)

”g” مثل آن‌چه در “girafe” وجود دارد.

girafe (giraffe)

neige (snow)

gingembre (ginger)

genre (gender)

génial (brilliant)

“h” مثل nothing

خاطر نشان می‌کنیم که اشتباه رایج وقتی اتفاق می‌افتد که حرف اول “h” باشد. در فرانسوی از تلفظ آن صرفه نظر کنید چرا؟ چون زبان فرانسه این طور است! حال متوجه شدید که چرا با تلفظ این حرف در انگلیسی درگیرید.

Haut (high)
dehors (outside)

oherent (coherent)

histoire (history)

otel (hotel)

“joie de vivre”  در“j”

برخلاف انگلیسی که با یک صدای “d”   تلفظ می‌شود، درزبان فرانسه این طور نیست.

juillet (July)

jeudi (Thursday)

joie (joy)

aujourd’hui (today)

jupe (skirt)

“q” در “bouquet”

بیشتر  اوقات در انگلیسی “kw” تلفظ می‌شود ولی درزبان فرانسه خیلی راحت است در فرانسه صدای “q” به صدای “k” تبدیل می‌شود

bouquet (bouquet)

qui (who)

queue (tail)

qualité premium (quality)

quota (quota)

notoRRRious “r”  با مقداری “g”

وقت آن رسیده با پشت دهان خود بازی کنیم و  Rrrrrr فرانسوی را تلفظ کنیم.

très (very)

opéra (opera)  

oherent (coherent)

gorge (throat)

histoire (history)

“misérable”مثل“s”

از آنجایی که قوانین بدون استثنا اصلا مزه ندارد، در ادامه یک استثنا از تلفظ “s” را بیان می‌کنیم .

آسان است: صدای “s” وقتی به صدای “z” تبدیل می شود که بین دو حرف صدا دار باشد.

misérable (unfortunate)

musique (music)

assise (sit)

fraise (strawberry)

grise (grey)

“champagne”مثل “ch”

صدای “ch”مساوی صدای “sh” در انگلیسی است. درزبان فرانسه، هیچ وقت “t” ، “ch”تلفظ نمی شود.

champagne (champagne)

chapeau (hat)

chouette (owl)

chez (home)

cochon (pig)

 

“Cologne” مثل  “gn”

صدای دیگری که درزبان فرانسه وجود دارد، صدای “gn” است که به صورت زیر تلفظ می شود:

eau de cologne (cologne)

champagne (champagne)

gagner (to win)

montagne (montain)

agneau (lamb)

“p”, “t”, “k” صداهای

نمی دانم که آیا این حقیقت را میدانید یا نه، در انگلیسی “p”, “t”  و “k” از حلق تلفظ می شودبا صدای “h” درآخر، با یاد داشته باشید، در زبان فرانسوی، صدای “h” وجود ندارد.

porte (door)

pantalon (trousers)

koala (koala)

karaté (karate)

café (coffee)

امیدوارم از خواندن تلفظ فرانسوی و راز هایی که از آن افشا شد لذت برده باشید.