در نتیجه ی تحقیقات آکادمیک، زبانشناسان نشان داده اند که نمیتوان برای تمامی افراد در هر شرایطی، یک متد را به عنوان تنها روش برتر انتخاب کرد و هیچ روشی دارای برتری ذاتی بر دیگر روشها نیست.

به علاوه، این امکان وجود ندارد – و حتی مناسب نیست- که یک روش را برای تمامی زبان آموزانٰ با اهداف، شرایط و نیازهای آموزشی متفاوت بکار برد.

 

یک مدرس حرفه ای و باتجربه ی زبان انگلیسی همواره از روش تدریس التقاطی اصولی استفاده میکند که به معنی انتخاب مناسب ترین تکنیک های تدریس و استفاده از مناسب ترین روش آموزشی بر اساس اهداف، استایل یادگیری و زمینه ی هر زبان آموز است.

روش‌ های آموزش زبان انگلیسی خیلی سریعٰ بخصوص در طی ۴۰ سال اخیر پیشرفت کرده اند. به عنوان یک زبان آموز، مدرس و یا مدیر آموزشی، داشتن درک درستی از انواع متدها و تکنیک های آموزشی بسار اهمیت دارد تا بتوانید در این زمینه تحقیق کنید، تصمیمی حرفه ای بگیرید و لذت خود را از یادگیری یک زبان چند برابر کنید.

نگاهی اجمالی

هر متد تدریس بر پایه ی درکی خاص از فرآیند یادگیری بنا شده است و بطور معمول از تکنیک ها و منابع متفاوتی استفاده می کنند.

متدهای اصلی تدریس بر اساس ترتیب پیدایش آنها به شرح زیر هستند:

  • روش گرامر-ترجمه که روش قدیمی و کلاسیک آموزش زبان انگلیسی است
  • روش مستقیم- که بر اهمیت مکالمه تاکید می کند
  • روش صوتی-زبانی که اولین روش تدریس مدرن محسوب می شود
  • رویکرد اومانیستی (انسان گرایانه) – مجموعه ای از متدهای کلی گرایانه که برای یادگیری زبان استفاده میشوند.
  • آموزش ارتباطی زبان – متد استاندارد مدرن
  • متد التقاطی اصولی – تطبیق و وفق دادن متد با زبان آموز نه اینکه زبان آموز را با متد وفق دهیم.

تفاوت متدها در چیست؟

هر متد اولویت های خاص خودش را دارد و بر روی قسمتی خاص از زبان تمرکز میکند. در ادامه این تفاوت ها را با توجه به شرایط عملی یک کلاس آموزش زبان توضیح میدهیم.

متدنقطه تمرکزویژگیها
گرامر ترجمهمتون ادبیترجمه از انگلیسی به زبان مادری
متد مستقیمزبان روزمره
متد صوتی-زبانیالگوهای آوایی و ساختار جملاتتمرینات مکرر شنیداری و گفتاری فقط به زبان انگلیسی
رویکرد کدِ شناختیقوانین گرامرقوانین گرامر انگلیسی را یاد گرفته و سپس کاربرد عملی شان را میفهمیم
چهار رویکرد محبوب اومانیستی:
– متد ساکتزبان آموز فعالتر استاستاد ساکت میماند تا زبان آموز از نحوه کار زبان انگلیسی آگاه شود
– تلقین پذیریمتون و لغات پرمعنیجوی آرام به همراه موسیقی باعث تحریک یادگیری نیمه خودآگاه زبان انگلیسی میشود
– یادگیری اجتماعی زبانفعالیت و تعامل زبان آموزیادگیری زبان انگلیسی از طریق فعالیتهای گروهی زبان آموزان
– رویکرد افهامی (رویکرد طبیعی، پاسخ تام فیزیکی)فهم شنیداریتا وقتی زبان آموز آماده نشود، انگلیسی حرف نمیزند. معانی از طریق فعالیت ها و تصاویر منتقل میشود.
آموزش زبان ارتباطیتعامل. مکالمه صحیح فهم زبان انگلیسی از طریق تعاملات فعال زبان آموز، بازی و …
یادگیری مبتنی بر تکلیف، مبتنی بر محتوا، رویکرد مشارکتیمحتوای مکالمه نه ساختار زبانمحتوای تکالیف مربوط به زندگی روزمره زبان آموز است.
آموزش استراتژی یادگیری، یادگیری همکارانه، هوش چندگانهچگونگی یادگیریتعلیم استراتژی های یادگیری، همکاری، در هوش های چندگانه نسبت به هر هوش فعالیتها هم فرق میکنند.

از کتاب Techniques and Principles in Language Teaching (Oxford University Press)

متدهای نوین آموزش

همانطور که پیشتر گفتیم، یک استاد مدرن زبان از یک روش سفت و سخت پیروی نمیکند بلکه رویکرد التقاط اصولی را بکار گرفته و بسته به هر زبان آموز، متدی مناسب انتخاب میکند نه برعکس.

این بدین معنیست که تکنیک ها و فعالیتهای مناسب با هر تکلیف، با هر محتوا و با هر زبان آموز را انتخاب میکند و نیز تاکید و تمرکزی هم دارد بر ایجاد انگیزه و کمک به زبان آموز تا مستقل باشد و برای یادگیری بیشتر شور و اشتیاق داشته باشد.

در توضیح روش التقاط اصولی یک راهنمای ده نکته ای مفید برای اساتید و دانشجویان زبان هست که بهترین تکنیک های تدریس و یادگیری را شامل میشود.

منبع: http://blog.tjtaylor.net/teaching-methods/

بیشتر