تمرین و کار گروهی در آموزش زبان انگلیسی

تمرین و کار گروهی زبان آموزان در گروههای کوچک یا دو نفره یک استراتژی اساسی و بشدت موثر برای تدریس است. هیچوقت نباید فرصت استفاده از گروهها را در کلاس از دست بدهید. تقریباً هر نوع فعالیتی را میشود بصورت گروهی هم انجام داد و ترجیحاً بهتر است بجای کل کلاس، فعالیتها را با گروههای کوچک دو یا چند نفره انجام دهید. مقالات بسیاری درباره مزیتهای کار گروهی نوشته شده است و ما نیز باید کار گروهی را کاملاً تشویق کنیم.

نکته: تقریباً هرجا در این مقاله صحبت از گروه میشود منظورمان گروه دونفره را نیز شامل میشود.

چرا باید از گروه بندی و کار گروهی استفاده کرد؟

استفاده از گروه بندی مزایای زیادی دارد ازجمله اینکه کار گروهی امکان صحبت و استفاده از زبان انگلیسی را برای زبان آموزان بیشتری فراهم میسازد. مثلاً یک کلاس پانزده نفری را تصور کنید که هر جلسه کلاسشان شصت دقیقه است. زمان صرف شده برای حضور و غیاب و توضیحات استاد را که کم کنیم نهایتاً چهل دقیقه برای انگلیسی صحبت کردن زبان آموزان باقی میماند.

پس در این کلاس پانزده نفری در بهترین شرایط هر زبان آموز فقط کمی بیش از دو دقیقه فرصت صحبت کردن به زبان انگلیسی را خواهد داشت. ولی اگر کلاس را به پنج گروه تقسیم کنید اینبار در بهترین شرایط، هر زبان آموز بیش از ده دقیقه فرصت صحبت کردن خواهد داشت. اگر کلاس را به تیمهای دو نفره تقسیم کنید این زمان به بیش از بیست دقیقه خواهد رسید.

گروه بندی زبان آموزان مزایای دیگری نیز دارد:

– زبان آموزان خجالتی ترجیح میدهند بجای صحبت کردن جلوی همه کلاس، با یک یا دو همگروهیشان صحبت کنند.

– زبان آموزان در کلاسهای پرتعداد احساس گمنامی خواهند کرد ولی در گروههای کوچکتر فرصت اظهار فضل و خودنمایی خواهند داشت.

– زبان آموزان خواهند توانست به هم بیاموزند. قویترها به ضعیفترها آموزش خواهند داد و البته همه ما اساتید میدانیم که تدریس یکی از بهترین روشهای یادگیری است.

– زبان آموزان اگر بدانند قرار اس یک تمرین و کار گروهی داشته باشند خودشان را آماده میکنند. اینرا با کلاسی مقایسه کنید که هیچوقت کار گروهی انجام نمیدهند و زبان آموزان در شلوغی کلاس خود را محو میکنند و در کل ترم تقریباً هیچکاری انجام نمیدهند.

نقش استاد در کار گروهی

بعنوان استاد وقتی با کل کلاس کار میکنید عموماً آن جلو می ایستید و صحبت میکنید. ولی نقش شما هنگام کار با گروههای کوچک تغییر میکند و باید در کلاس قدم زده و به گفتگوهای هر گروه گوش کرده و هرجا لازم بود تشویقشان کنید یا پیشنهاد کمک بدهید.

یک مزیت دیگر استفاده از گروه بندی در کلاسهای آموزش زبان انگلیسی این است که اگر گروه بندی نکرده باشید و یک زبان آموز خجالتی مطلبی را متوجه نشده باشد احتمالاً باید جرات و شهامت زیادی داشته باشد که جلوی همه کلاس دستش را بلند کرده و سوالش را بپرسد و احتمالاً این کار را نخواهد کرد. اما برای زبان آموزان خجالتی سوال پرسیدن و کمک خواستن در گروههای کوچکتر آسانتر است چون فقط در جمع تعداد محدودی از همکلاسیها هستند.

۲

نحوه گروه بندی

اگر به زبان آموزان بگویید که خودشان گروه یا تیم دو نفره تشکیل دهند، تقریباً همیشه تمامی آنها با دوستانشان گروه تشکیل خواهند داد. ولی بهتر است گهگداری زبان آموزان در این تمرینهای گروهی تنوع داشته باشند تا کار گروهی با همان نفرات قبلی بعد از مدتی برایشان خسته کننده نشود.

بزرگی گروه به نوع تمرین یا فعالیت ربط دارد ولی در حالت کلی بهترین تعداد سه نفر است. با این تعداد شما هم مطمئن خواهید شد که همه اعضای گروه بقدر کافی فرصت بکارگیری زبان انگلیسی خواهند داشت و احتمال فعالیت کم و تنبلی یک زبان آموز نسبت به گروههای شلوغتر کمتر خواهد شد.

در اینجا به چند ایده برای گروه بندی اشاره میکنیم:

– مثلاً اگر کلاستان پانزده نفری است و میخواهید سه گروه داشته باشید از زبان آموزان بخواهید هر کدام عددی را از یک تا سه انتخاب کنند سپس همه یک ها یک گروه، همه دو ها یک گروه دیگر و همه سه ها یک گروه دیگر را تشکیل دهند.

– با زبان آموزان خردسال بصورت بازی و سرگرمی انجام دهید. از زبان آموزان بخواهید در کلاس اینور آنور بروند و حسابی در هم بُر بخورند سپس مثلاً با صدای دست زدن شما، هر کس با نزدیکترین افراد دوروبرش گروه تشکیل میدهد. مثلاً برای گروههای سه نفری با دو نفر از نزدیکترین شاگردان.

همچنین برای گروه بندی میتوانید در اینترنت نگاهی به فعالیت Hidden Relations نیز بیاندازید.

بعضی اوقات تعداد زبان آموزان بگونه ای است که مثلاً یک نفر بدون گروه میماند. بهتر است خودتان با او گروه تشکیل ندهید بلکه او را به یکی از گروهها اضافه کنید.

مشکلات احتمالی

معمولاً کار گروهی مشکلاتی نیز بهمراه دارد:

– اتلاف وقت برای گروه بندی. وقتی از کلاس میخواهید گروهبندی کنند معمولاً حداقل پنج دقیقه یا بیشتر طول میکشد تا گروهها شکل بگیرند. یک راه غلبه بر این مشکل این است که خودتان تصمیم بگیرید که چه کسی در چه گروهی باشد.

– سروصدای زیاد. وقتی از کلاس میخواهید که به گروههای کوچک تقسیم شوند معمولاً لازم میشود که کلی صندلی جابجا کنند و وسایلشان را اینور و آنور ببرند که سروصدای آن ممکن است مزاحم کلاسهای دیگر بشود. اگر این مشکل ممکن است دردسر ساز شود، میتوانید بخواهید که تمرینات گروهی را سرپا انجام دهند.

  • – حتماً حواستان باشد که درگیری و مشکل ایجاد نشود چون بعضی زبان آموزان ممکن است نخواهند با بعضی دیگر کار کنند. باید به این موضوع آگاه باشید و زبان آموزان را هیچوقت مجبور نکنید با کسانی همکاری کنند که نمیخواهند. This also applies in some countries where mixing sexes in class is not done.

 

منبع: http://www.icaltefl.com/groups

بیشتر