تدریس در کلاسهایی که زبان آموزانی با سطوح مختلف دارد برای بسیاری از اساتید زبان انگلیسی کاری طاقت فرساست و از آن واهمه دارند چون باید مطمئن شوند که نکات آموزشی مورد نیاز هر زبان آموز را گفته اند و تک تک شاگردان هم تجربه آموزشی مورد نیاز را از کلاس کسب کرده اند. درست است که اینگونه کلاسها چالش برانگیز هستند ولی از طرفی مزایایی هم دارند که اگر از چند دستورالعمل ساده پیروی کنید از آن بهره مند خواهید شد.

آمادگی

قبل از کلاس باید وقت گذاشته و نیازهای تک تک زبان آموزان و سطوح آنها را مشخص کنید که لزوماً هم کار زمانبری نیست و میتوانید جدولی بسازید که در آن نام، سطح و موارد آموزشی هر زبان آموز را بنویسید و اتفاقاً مراجعه به آن جدول هنگام کلاس هم میتواند بسیار مفید باشد.

از منابع آموزشی خودآموز استفاده کنید.

منابع آموزشی گوناگونی موجود هستند که زبان آموزان شما میتوانند مستقلاً از آنها استفاده کنند. میتوانید آنها را در گوشه ای از کلاس گذاشته و در شروع جلسه بگویید که اگر قسمتی از درس برایشان پیچیده و سخت بود میتوانند به سراغ خودآموزها رفته و قسمت موردنظر را از خودآموز هم مطالعه کنند. این روش در مورد کلاسهای دانشگاهی یا زبان آموزان بزرگسال بهتر جواب میدهد.

در هر جلسه از تِم خاصی استفاده کنید.

اگر سطح زبان انگلیسی شاگردانتان بسیار متفاوت باشد، تدریس از روی فقط یک کتاب درسی واقعاً کار سختی میشود. میتوانید برای همه کلاس موضوع و تم خاصی را تعیین کنید. با اینکار خواهید توانست روی سطوح مختلف کار کنید و در عین حال روی یک موضوع مشخص باقی بمانید. بعضی موضوعات عالی عبارتند از: جانوران و حیوانات خانگی، آب و هوا، غذا، مشاغل و سرگرمی. حتی میتوانید از زبان آموزان بخواهید که در مورد تم جلسه آینده ایده هایشان را مطرح کنند.

گروه بندی زبان آموزان

جدولی که قبلاً اشاره کردیم را مرور کنید و براساس آن زبان آموزان را به گروههای مختلف تقسیم کنید. بجای گروه بندی براساس سطح زبان انگلیسی زبان آموز، سعی کنید در هر گروه زبان آموزانی با سطوح مختلف وجود داشته باشند. با این روش زبان آموزان قویتر میتوانند با فعالیتهای کلاسی مختلف به ضعیفترها کمک کنند که به نفع همه گروه تمام میشود.

از دستیار استفاده کنید.

شاگردانی را که دوست دارند به همکلاسی هایشان چیزی یاد بدهند مشخص کنید. لزومی ندارد که حتماً بالاترین سطح زبان انگلیسی را بین همکلاسی هایشان داشته باشند. کسانی را انتخاب کنید که به درس دادن و نظارت بر دیگران علاقه دارند. سپس شاگرد یا شاگردان مناسب را به هرکدام از آنها تخصیص دهید تا تمرین یا فعالیتی کلاسی را انجام دهند. مهم نیست در چه سطحی باشند، اگر قادر به یاد دادن دانسته هایشان به دیگران باشند اینکار یکی از بهترین راههای یادگیری زبان انگلیسی است.

از فعالیتهای کلاسی گوناگون استفاده کنید.

سعی کنید چندین فعالیت مختلف کلاسی را که هم عناصر شنوایی و هم عناصر بصری دارند را جزو برنامه کلاسی کنید. چیزهایی همچون پازل و بازی، استفاده از آثار هنری رنگارنگ، عکسها، استفاده از کامپیوتر و داستانگویی.

منبع: http://www.english-for-students.com/Tips-for-Teaching-a-Multi-Level-English-Class.html

بیشتر