استرسلحن گفتاری صحیح و استرس، کلید زبان انگلیسی با تلفظ خوب است. لحن و تکیه به آهنگ زبان انگلیسی اشاره دارد. کلماتی که استرس دارند کلید درک و استفاده از لحن صحیح معانی را نشان می‌دهد.

مقدمه‌ای بر تمرین لحن و  تکیه

این جمله را با صدای بلند بگویید و ببینید چند ثانیه طول می‌کشد.

The beautiful mountain appeared transfixed in the distance.

کوه زیبا از دوردست استوار به نظر می‌رسید.

چند ثانیه زمان لازم است؟ احتمالاً حدوداً پنج ثانیه. اکنون، سعی کنید این جمله را با صدای بلند بگویید.

He can come on Sundays as long as he doesn’t have to do any homework in the evening.

او می‌تواند روزهای یکشنبه تا زمانی که مجبور به انجام تکالیف شب نشود بیاید.

در جمله‌ فوق چند ثانیه زمان لازم است؟ احتمالاً حدوداً پنج ثانیه.

یک دقیقه صبر کنید، جمله اول خیلی کوتاه‌تر از جمله دوم است!

The beautiful Mountain appeared transfixed in the distance. (14هجا)

He can come on Sundays as long as he doesn’t have to do any homework in the evening. (22 هجا)

حتی اگر جمله دوم تقریباً ۳۰ درصد طولانی‌تر از جمله اول باشد، این جملات مدت زمان لازم برای صحبت‌کردن را دارند. دلیلش این است که در هر جمله پنج کلمه استرس وجود دارد. در این مثال، می‌بینید که نیازی نیست نگران تلفظ هر کلمه به روشنی باشید تا قابل درک باشد (قطعاً ما گوینده‌ی بومی نیستیم). با این وجود‌، باید روی تلفظ واضح کلمات تأکید کنید.

این تمرین ساده نکته بسیار مهمی راجع به نحوه صحبت و استفاده از زبان انگلیسی بیان می‌کند.

به این معنی که، انگلیسی به عنوان یک زبان استرس‌دار در نظر گرفته می‌شود در حالی که بسیاری از زبان‌های دیگر به صورت هجا هستند. منظور آن چیست؟ این به آن معناست که، در انگلیسی، ما به بعضی از کلمات استرس می‌دهیم، در حالی که کلمات دیگر به سرعت بیان می‌شوند (some students say eaten!). در زبان‌های دیگر، مانند فرانسوی یا ایتالیایی، هر هجا دارای اهمیت برابر است (استرس وجود دارد، اما هر هجا دارای طول خاص خود است).

بسیاری از گویندگان زبان‌های داری هجاهای شمرده نمی‌دانند که چرا ما به سرعت صحبت می‌کنیم یا تعدادی کلمه را در یک جمله قورت می‌دهیم. در زبان‌های دارای هجا، هر هجا دارای اهمیت برابر است، بنابراین به زمان برابر نیاز است. با این حال زبان انگلیسی، بیشتر وقت خود را صرف کلمات خاص دارای استرس می‌کند و در حالی که به سرعت بر سر کلمات با اهمیت کم‌تر می چرخد.

تمرین ساده برای کمک به درک این موضوع

تمرین زیر می‌تواند توسط دانش‌آموزان و معلمان برای کمک به بیان بیشتر با تمرکز بر کلمات استرس‌دار بر محتوای به جای کلمات عملکرد در تمرین زیر مورد استفاده قرار گیرد.

بیایید به یک مثال ساده نگاه کنیم: فعل معین “can”. وقتی از شکل مثبت “can” استفاده می‌کنیم، وقتی به سرعت به آن کلمه می‌رسیم می‌بینیم که به سختی تلفظ می‌شود.

They can come on Friday.

(کلمات استرس‌دار پررنگ هستند).

آن‌ها می‌توانند جمعه بیایند.

از طرف دیگر، وقتی از فرم منفی “can’t” استفاده کنیم، تمایل داریم که با تأکید بر “can’t” این واقعیت را شکل دهیم که شکل منفی است.

They can’t come on Friday.

همانطور که از مثال بالا مشاهده می‌کنید جمله ” آنها نمی توانند روز جمعه بیایند ” طولانی تر از ” آنها می‌توانند در روز جمعه بیایند” زیرا هر دو حالت بر” can’t “و فعل” come “تأکید می‌شود.

فهمیدن اینکه کدام کلمات دارای استرس هستند

برای شروع، باید بفهمید که ما به طور کلی بر روی کدام کلمات تأکید می‌کنیم و کدام را استرس نمی‌دانیم. کلمات دارای استرس یا تکیه عبارتند از:

 • اسم‌ها (به عنوان مثال آشپزخانه، پیتر)
 • Nouns (e.g., kitchen, Peter)
 • (اکثر) افعال اصلی (مثلاً بازدید، ساخت)
 • (Most) main verbs (e.g., visit, construct)
 • صفت‌ها (مثلاً زیبا، جالب)
 • Adjectives (e.g., beautiful, interesting)
 • قیدها (مثل اغلب، با دقت)
 • Adverbs (e.g., often, carefully)
 • منفی از جمله افعال کمکی منفی و کلمات با “نه” مانند “هیچ”، “هیچ جا” و غیره.
 • Negatives including negative helping verbs, and words with “no” such as “nothing,” “nowhere,” etc.
 • کلماتی که مقادیر را بیان می‌کنند (به عنوان مثال تعداد زیادی، چند، تعداد زیادی و غیره)
 • Words expressing quantities (e.g., a lot of, a few, many, etc.)

کلمات بدون استرس کلمات تابعی مانند:

 • تعیین‌کننده‌ها (به عنوان مثال موارد، برخی، چند مورد)
 • Determiners (e.g., the, a, some, a few)
 • افعال کمکی (مثلاً ، نکن، می‌توانم، هستم)
 • Auxiliary verbs (e.g., don’t, am, can, were).
 • عبارات پیش فرض (به عنوان مثال قبل، در کنار، مقابل).
 • Prepositions (e.g., before, next to, opposite)
 • اتصالات (به عنوان مثال اما، در حالی که، به عنوان)
 • Conjunctions (e.g., but, while, as)
 • ضمایر (به عنوان مثال آنها، ما)
 • Pronouns (e.g., they, she, us)
 • افعال “دارای” و “بودن” حتی وقتی از آنها به عنوان فعل اصلی استفاده می‌شود.
 • Verbs “have” and “be” even when used as main verbs.

 آزمونی برای تمرین بیشتر

دانش خود را با مشخص‌کردن این که کدام کلمات از محتوای زیر دارای استرس و نیازمند تاکید  هستند و کدام یک فاقد استرس هستند آزمایش کنید:

 • They’ve been learning English for two months.

۱) آنها دو ماه است که انگلیسی یاد می‌گیرند.

 • My friends have nothing to do this weekend.

۲) دوستانم در آخر این هفته کاری برای انجام‌دادن ندارند.

 • I would have visited in April if I had known Peter was in town.

۳) اگر می‌دانستم پیتر در شهر بود، در ماه آوریل با او دیدار می‌کردم.

 • Natalie will have been studying for four hours by six o’clock.

۴) پس از ساعت شش ناتالی به مدت چهار ساعت مشغول مطالعه خواهد بود.

 • The boys and I will spend the weekend next to the lake fishing for trout.

۵) من و بچه‌ها آخر هفته را در کنار دریاچه ماهیگیری خواهیم کرد.

 • Jennifer and Alice had finished the report before it was due last week.

۶)  جنیفر و الیس قبل از اینکه هفته گذشته بود گزارش را تمام کرده بودند.

پاسخ‌ها:

کلماتی که به صورت پررنگ هستند کلماتی هستند که  دارای محتوای استرس هستند در حالی که کلمات عملکردی بدون تکیه موارد کمتری هستند.

 • They’ve been learning English for two months.
 • My friends have nothing to do this weekend.
 • I would have visited in April if i had known Peter was in town.
 • Natalie will have been studying for fours hours by six o’clock.
 • The boys and i will spend the weekend next to the lake fishing for trout.
 • Jennifer and Alice had finished the report before it was due last week.

تمرین را ادامه دهید

با دوستان انگلیسی‌زبان خود صحبت کنید و به نحوه تمرکز ما بر روی کلمات استرس‌زا توجه کنید. هنگامی که شروع به گوش‌دادن و استفاده از کلمات استرس می‌کنید، کلماتی را که فکر می‌کردید آنها را درک نکرده‌اید، واقعاً برای درک حس یا درک خود مهم نیستند. کلمات استرس کلیدی برای تلفظ و درک عالی انگلیسی است.

بعد از اینکه دانش‌آموزان حروف بی‌صدا و حروف مصوت را آموخته‌اند،  باید به یادگیری تمایز بین صداهای مجزا با استفاده از زوج کلمات مشابه(هم‌آواها) ادامه دهند. هنگامی که آن‌ها با کلمات منحصربه فرد آشنا شدند، باید به سمت تمرین‌های لحن و استرس مانند نشانه‌گذاری جمله بروند. سرانجام، دانش‌آموزان می‌توانند قدم بعدی را با انتخاب یک کلمه متمرکز بردارند تا به پیشرفت بیشتر در تلفظ آنها کمک کند.