مقدمه

هرچند در مورد قانون بخش‌های یک کلمه استثناهای زیادی وجود دارد، اما این قانون همچنان راهنمای خوبی برای تعیین استرس کلمات است. استرس در کلمات به معنی آن بخشی از کلمه است که با شدت بیشتری تلفظ می‌شود. به طور مثال در فارسی و برای کلمه‌ای مانند «خواهش»، استرس کلمه روی بخش اول آن است؛ یعنی بخش «خوا» کشیده‌تر و محکم‌تر از بخش «هش» تلفظ می‌شود.

در ادامۀ این مطلب به شما راه‌کارهایی آموزش داده می‌شود که بتوانید استرس را در اکثر کلمات انگلیسی متوجه شوید. اگر شما مربی زبان انگلیسی هستید، بسیار مهم است که به زبان‌آموزان خود این روش‌ها را آموزش بدهید. البته در ابتدا باید مطمئن باشید آن‌ها مفهوم «بخش» در کلمات را می‌دانند.

در مرحلۀ بعدی به آن‌ها مفهوم «استرس در کلمه» و اهمیت آن را برای داشتن لهجه و تلفظ درست یاد بدهید. هر کلمه‌ای که تعداد بخش‌های آن دو یا بیشتر است، بخشی دارد که با استرس و شدت بیشتری تلفظ می‌شود.

اگر یک کلمه طولانی و دارای بخش‌های زیادی باشد، یک استرس اولیه و اصلی دارد و احتمالا یک استرس ثانویه. البته در این مطلب ما به آموزش روش‌هایی برای تشخیص استرس اولیه می‌پردازیم.

 

کلمات دو بخشی

یکی از راه‌ها برای تشخیص استرس در کلمات دو بخشی، توجه به گروهی است که کلمۀ مورد نظر در آن قرار می‌گیرد.

  • در گروه اسم‌ها و صفت‌های دو بخشی، استرس در اکثر موارد روی بخش اول کلمه قرار می‌گیرد.

مثال: mother, table, garden, happy, easy, famous

  • در گروه افعال و حروف اضافۀ دو بخشی، استرس در برخی موارد روی بخش دوم کلمه ادا می‌شود.

مثال: arrive, explain, begin, between, below, across

 

نکته

در اکثر کلمات دو بخشی، استرس روی بخش اول قرار دارد. فقط ۲۰% از کلمات دو بخشی روی بخش دوم استرس دارند. در حالت کلی، استرس کلمات دو بخشی را روی بخش اول آن‌ها ادا کنید. تعداد اسم‌ها و صفت‌هایی که استرس آن‌ها روی بخش دوم باشد بسیار کم است. در حقیقت، احتمال این‌که استرس روی بخش دوم فعل‌ها و حروف اضافه قرار بگیرد بیشتر از اسم‌ها و صفت‌هاست.

 

کلمات سه بخشی

در این کلمات، به انتهای آن‌ها توجه کنید.

  • زمانی که بخش سوم و انتهایی کلمه er, -or ,– ly, باشد، استرس اولیه همانی می‌ماند که برای کلمۀ اصلی بوده است.

مثال:  perform/performer, translate/translator, rapid/rapidly

  • در کلماتی که به –y ختم می‌شوند و حرف ماقبل آن صامت است، استرس روی بخش اول قرار می‌گیرد.

مثال: history, faculty, energy

 

کلمات داراری پسوند

اگر کلمه دارای پسوند است، معمولا استرس روی بخشی ادا می‌شود که درست قبل از پسوند قرار دارد.

مثال‌ها:

ion: nation, suggestion, onion, opinion, decision, occasion

ic: metric, plastic, academic, artistic, problematic. magnetic
-ics: physics, italics, economics, statistics, mathematics
-ial: social, special, partial, official, material, industrial

ical: identical, medical, vertical, grammatical, historical, alphabetical
ian: Indian, Columbian, Cambodian
cian: magician, technician, physician, mortician, optician
ity: quantity, gravity, ability, security, opportunity, generosity
cial: commercial, official, financial
ary: secretary, voluntary, vocabulary
ery: scenery
tal: dental, accidental, developmental
ium: aquarium, auditorium, premium
imum: maximum
graphy: photography, geography, oceanography
able: memorable, dependable, adorable
ible: sensible
logy: psychology, biology, ecology

استثناء در این قسمت:

television, lunatic, politics, Catholic, arithmetic, coffee, naturalize, permeate

 

  • در کلماتی که پسوند –ee, -ese, -eer, -ique, -ette دارند، استرس روی همین پسوندها قرار می‌گیرد.

مثال‌ها:

 

 -ee: employee, refugee, trustee
-ese: Vietnamese, Japanese, Chinese
-eer: pioneer, auctioneer, career
-ique: unique, antique, physique, critique
-ette: cassette, marionette, cigarette

 

نکته

برخی کلمات ممکن است به دو شکل تلفظ شوند.

مثال: employee که ممکن است استرس روی پسوند یا روی بخش دوم ادا شود.

 

کلمات دارای پیشوند

در زبان انگلیسی استرس معمولا روی پیشوندها قرار نمی‌گیرد  و روی همان بخشی باقی می‌ماند که در کلمۀ اصلی قرار داشته است.

مگر برای پیشوندهایی مانند un, in , pre, ex , mis

مثال‌ها:

 

un-: unhealthy, unwise, unnecessary
in-: intolerant, insufficient, indifferent
pre-: prevent, prefer, predict

ex-: explain, expose, experience
mis-: misplace, mistake, misrepresent

 

کلمات ترکیبی

استرس روی اولین قسمت از این نوع کلمات ادا می‌شود.

مثال:  hallway, pancakes, sidewalk, birthday, paycheck, newspaper

 

اسم‌های خاص دو کلمه‌ای

استرس روی قسمت دوم از این اسم‌های خاص قرار می‌گیرد.

مثال: North America, Red Sea, Cook Islands, New York

 

افعال چند قسمتی

استرس روی قسمت دوم این نوع افعال قرار می‌گیرد، حتی اگر فعل از سه کلمه تشکیل شده باشد.

مثال:   look out, come back, keep on, figure out, look up to, put up with

اعداد

برای اعدادی که ضریبی از عدد ۱۰ هستند، استرس روی بخش اول قرار می‌گیرد.

مثال:  twenty, thirty, forty, fifty, sixty, seventy, eighty

 

ضمایر انعکاسی

استرس این ضمایر معمولا در بخش دوم قرار می‌گیرد.

مثال: myself, yourself, herself, himself, ourselves

 

افعال ترکیبی

استرس معمولا روی بخش دوم یا انتهایی این افعال قرار می‌گیرد.

مثال :  outdone, outsmart, overlook, overcome, outrun, outdo